Solidarność Wielkopolska - Wrzenie w sanepidach
Wrzenie w sanepidach
Poniedziałek 14 maja 2018

- Zarobki pracowników stacji sanitarno–epidemiologicznych nigdy nie były satysfakcjonujące . Jest to grupa pracowników od lat niedoceniana i nisko uposażona. Wejście w życie ustawy  o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych miało zmienić tą sytuację – mówi przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych Województwa Wielkopolskiego NSZZ „Solidarność”.

Niestety ustawa weszła w życie, ale okazało się, że brakuje środków na jej realizację i w związku z tym  podwyżki  dostaną tylko pracownicy medyczni. Efektem tego był podział pracowników na tych lepszych, których ustawa objęła i tych gorszych, którzy nie dostali żadnej podwyżki.

Obecnie resort zdrowia przekazał nam do zaopiniowania roboczą wersję nowelizacji ustawy, w której niestety również pominięto pracowników technicznych, ekonomicznych i administracji. Dodano nową grupę zawodową, dla której  wskaźnik do obliczenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego miał wynosić 0,53 (przy kwocie bazowej  3900 zł - na dzień dzisiejszy). Sekretariat Ochrony Zdrowia zaproponował 0,56. Wskaźniki zaproponowane w ustawie uzależnione są jednak od wykształcenia a nie od zajmowanego stanowiska i posiadanych kompetencji co nie zawsze idzie w parze. My natomiast uważamy, że  ustawą powinni być objęci wszyscy pracownicy zatrudnieni w podmiotach leczniczych, bo to nie poszczególny pracownik realizuje świadczenia, tylko cały podmiot. Zaproponowane przez stronę rządową grupy zaszeregowania i wskaźniki są nieakceptowalne. W sanepidach powoduje to spłaszczenie płac. 

W Państwowej Inspekcji Sanitarnej  nadal są pracownicy, którzy bardzo często podwyżki dostają tylko dlatego, że z roku na rok rośnie płaca minimalna, a jej wysokość osiągają dopiero po wliczeniu wszystkich dodatków, np. dodatku za wysługę lat lub dodatku wyrównawczego. 

Brak środków finansowych

W ubiegłym roku w listopadzie zostały podniesione płace zasadnicze pracowników medycznych o 10% różnicy pomiędzy minimalną płacą wymagana przez ustawę a aktualną płacę zasadniczą danego pracownika ( było to minimum wzrostu płacy wymagane przez ustawę) co  w Wielkopolsce przełożyło się na podwyżki wielkości średnio 4 -7%. Nie przewidziano jednak żadnych środków dla pracowników niemedycznych tzn. administracji, obsługi technicznej i ekonomicznych.

Pracownicy medyczni otrzymali wyłącznie  to, co gwarantuje im ustawa. Niemedyczni dostali albo premie  albo - w niektórych przypadkach – podwyżki, które zostały pokryte z oszczędności pochodzących z tytułu m.in. urlopów macierzyńskich i wychowawczych, zwolnień chorobowych. W poprzednich latach te oszczędności były wypłacane w formie premii wszystkim pracownikom.  Problem zacznie się wtedy, gdy tych oszczędności zabraknie.

W lipcu br. będzie druga transza podwyżek i to o 20%. różnicy pomiędzy płacą wymagana przez ustawę a aktualną płacę zasadniczą danego pracownika. Nie dzień dzisiejszy nie ma zagwarantowanych w budżecie stacji takich środków. Aby znaleźć na to środki dyrektorzy niektórych stacji chcą obniżyć pracownikom medycznym dodatek specjalny do 1 % ( max może on wynosić 25% - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia). W Wielkopolsce wynoszą one od 5% do 10%  wynagrodzenia zasadniczego. Innym rozwiązaniem ma być wypowiedzenie umów o pracę i ponowne zatrudnienie  np. na ¾ etatu..

W związku z wejściem w życie ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego wiele osób złożyło wnioski o rozwiązanie umowy o pracę, a w budżecie brakuje 20 % kwoty niezbędnej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. Dyrektorzy zapowiedzieli, że jeżeli nie dostaniemy takich środków z budżetu, to wydatki takie trzeba będzie pokryć kosztem pracowników medycznych (bo tylko oni obecnie mają co miesiąc przyznawany dodatek specjalny – jest to zmienna część wynagrodzenia, której wysokość określa dyrektor).

W przypadku leszczyńskiego Sanepidu, nawet przy uwzględnieniu podwyżek, pozbawienie pracowników 9 % dodatku specjalnego na niektórych stanowiskach spowoduje znaczne zmniejszenie wynagrodzenia, gdyż zabrany dodatek będzie wyższy od otrzymanej podwyżki  Od III kwartału br. stracą oni  w ten sposób dodatki specjalne, których wysokość może wynieść nawet 700-800 zł.

W Wielkopolsce w sanepidach pracuje prawie 1900 w tym 23% pracowników niemedycznych. Do „Solidarności” należą 173 osoby z 12 stacji czyli 11% wszystkich zatrudnionych. Członkowie Związku   z tych stacji są zrzeszeni w Sekcji Międzyregionalnej.    W sanepidach działają również inne związki zawodowe, ale niestety nie z wszystkimi udało się nawiązać współpracę.

Chaos kompetencyjny

Projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 19 marca 2018 r. zmienia status Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Przestają one być podmiotem leczniczym, przestają być dysponentami środków budżetowych trzeciego stopnia,
a stają się jedną z komórek organizacyjnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej., To absurdalne rozwiązanie  powoduje, że stroną zawierania umowy o pracę jest wojewódzka stacja, ale obowiązki wynikające za stosunku pracy pełni powiatowy inspektor sanitarny. Ustanowienie powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych jednostkami organizacyjnymi wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, a nie jak obecnie jednostkami budżetowymi, stwarza duże zagrożenie zarówno dla działań powiatowych stacji jak i dla pracowników, sprawić może częściową lub całkowitą likwidacje powiatowych stacji.

I to jest kolejny powód niepokojów w powiatowych stacjach.

Pracownicy się buntują, rozważają możliwość podjęcia jakiejś formy protestu. Najbardziej niezadowoloną grupą są pracownicy sekcji ekonomicznych, administracji oraz obsługi technicznej. Sytuacja jest coraz groźniejsza, bo sanepidy należą do wyjątkowo spokojnych instytucji. Dotychczas udawało się sprawy łagodzić w drodze kompromisu, ale następuje eskalacja niezadowolenia. Ludzie oczekują od Związku konkretnych działań.

Nad rozwiązaniem przedstawionych  problemów będziemy dyskutować podczas  Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych   NSZZ „Solidarność”, które odbędzie się w dniach 16 -19 maja 2018 r. w Radomiu  oraz  majowego posiedzenia  Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia.

bhs