Solidarność Wielkopolska - Wyższe świadczenia dla opozycjonistów z czasów PRL
Wyższe świadczenia dla opozycjonistów z czasów PRL
Środa 30 września 2020

Do 2400 zł podniesione zostaną emerytury działaczy opozycji antykomunistycznej i represjonowanych z powodów politycznych w okresie PRL-u dzięki świadczeniu wyrównawczemu. Ustawa w tej sprawie została 31 sierpnia br. podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę.

- Rozwiązania proponowane w projekcie ustawy zrodziły się z przekonania, że koniecznie należą się częściowe zadośćuczynienie za krzywdy doznane ze strony reżimu komunistycznego dla osób, które swoim poświęceniem przyczyniły się do obalenia ustroju totalitarnego oraz odrodzenia niepodległego i demokratycznego państwa polskiego – mówił w Sejmie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Podkreślił przy tym, że przyznanie tych uprawnień działaczom opozycji oraz represjonowanym z powodów politycznych jest kolejnym działaniem wspierającym osoby walczące o niepodległość Polski w latach 1939–1989.

Podwyżka świadczeń

Według nowych przepisów, każda osoba mająca status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, której świadczenie emerytalne lub rentowe jest niższe niż 2400 zł, będzie miała prawo do świadczenia wyrównawczego. Będzie ono częściowo rekompensowało ekonomiczne skutki doznanych w okresie PRL represji. Kwota ta będzie corocznie waloryzowana. Świadczenie będzie przyznawane na wniosek osoby uprawnionej i będzie wypłacane razem z emeryturą lub rentą.

Ulgi

Oprócz podwyżki świadczeń emerytalno-rentowych, osobom tym przysługiwać będzie również ulga taryfowa w wysokości 50 proc. przy przejazdach w komunikacji miejskiej oraz 51 proc. na przejazdy w komunikacji krajowej określonymi środkami publicznego transportu zbiorowego.

W ustawie zapisano również, że Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaca składki za tych działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu lub nie pobierają emerytury lub renty, co stanowi tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

Kolejną kwestią jest umożliwienie szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania składek za działaczy opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowane z powodów politycznych, które nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu lub nie pobierają emerytury i renty.

Projekt ustawy był konsultowany z przedstawicielami środowisk Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

Wsparcie dla ponad 9 tys. osób

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Szacuje się, że łączny koszt projektu wyniesie rocznie ok. 60,93-61,93 mln zł. Świadczenie wyrównawcze wraz z odsetkami za opóźnienie finansowane będzie ze środków budżetu państwa.

Obecnie w przypadku ok. 12,7 tys. osób, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdził status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. Szacuje się, że prawo do świadczeń emerytalnych uzyskało ok. 9,5 tys. z nich, z czego ok. 5,5 tys. pobiera świadczenie w wysokości niższej niż 2400 zł.

Źródło: www.mrpips.gov.pl