Solidarność Wielkopolska - Wzrost diety o 26 procent
Wzrost diety o 26 procent
Poniedziałek 20 czerwca 2022

Postulat „S” znalazł się w projekcie ministerialnego rozporządzenia. Po wniosku złożonym przez NSZZ „Solidarność” ma wzrosnąć dieta za dobę w krajowej podróży służbowej. Jak wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, stawka, która dotąd wynosiła 30 złotych, miałaby być podniesiona o 26 procent - do 38 złotych.

– NSZZ „Solidarność” wniósł temat podniesienia wysokości stawki diety podróżnej oraz tak zwanej kilometrówki na posiedzenie zespołu ds. budżetu i wynagrodzeń w grudniu 2021 roku. Stawki nie były zmieniane odpowiednio od 2013 i od 2007 roku. Ministerstwo zapowiedziało rozpoczęcie prac nad zmianami wysokości diet - mówi Katarzyna Zimmer-Drabczyk, szefowa biura ekspercko-prawnego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Zgodnie z przepisami minister właściwy do spraw pracy określa, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami. Rozporządzenie
ma określać wysokość diet z uwzględnieniem czasu trwania podróży, a w przypadku podróży poza granicami kraju – walutę, w jakiej będzie ustalana dieta i limit na nocleg w poszczególnych państwach, a także warunki zwrotu kosztów przejazdów, noclegów i innych wydatków. Dieta przysługująca pracownikowi z tytułu podróży służbowej w kraju wynosi obecnie 30 złotych i obowiązuje od 1 marca 2013 roku.

Projekt rozporządzenia został 11 maja br. opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego. Nowe przepisy mają wejść w życie najprawdopodobniej w II połowie 2022 r. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wskazano, że przy obliczeniu wysokości diety uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 2013–2021, a także prognozowaną inflację na 2022 rok. Z projektu wynika, że przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (38 zł), 20-procentowy ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 7,60 złotego (obecnie 6 zł), a ryczałt za nocleg, stanowiący 150 procent diety, 57 złotych (obecnie 45 zł). Zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż 20-krotność stawki diety, czyli do 760 złotych (obecnie 600 zł). Pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą ustalać we własnym zakresie warunki wypłacania pracownikom należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę.
(asg)

solidarnosc.gda.pl