Solidarność Wielkopolska - Z postulatami u posłów
Z postulatami u posłów
Poniedziałek 23 marca 2015

Tylko jednego posła zastali w biurze związkowcy, którzy w poniedziałek 9 marca - w ramach ogólnopolskiej akcji protestacyjno-strajkowej proklamowanej przez związki zawodowe -  złożyli wizyty w poznańskich biurach poselskich, aby wręczyć im postulaty zgłoszone do rozmów z  rządem. 

Związkowcy domagają się: szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego  wynagrodzenia w gospodarce narodowej; wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy niezależnie od formy zatrudnienia; wycofania antypracowniczych zmian w kodeksie pracy dotyczących czasu pracy, oraz wprowadzenia zasady zawierania umowy o pracę na piśmie przed rozpoczęciem pracy; wyeliminowania stosowania śmieciowych umów o pracę oraz patologicznego samozatrudnienia; odblokowania wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej i samorządowej sfery budżetowej; wycofania się z podwyższonego wieku emerytalnego oraz wprowadzenia prawa do skracania powszechnego wieku emerytalnego dla ubezpieczonych legitymujących się: kobiety 35-letnimi, a mężczyźni 40-letnimi okresami składkowymi i minimalnym kapitałem emerytalnym gwarantującym przyszłe świadczenie na poziomie nie mniejszym niż minimalna emerytura; wprowadzenia skutecznej polityki państwa ukierunkowanej na tworzenie stabilnych miejsc pracy, chroniących pracowników przed ubóstwem; odmrożenia podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; wypracowania i wdrożenia skutecznego programu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym zwiększenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej; przywrócenia odpowiedzialności Państwa za zdrowie obywateli; bardziej sprawiedliwego podziału wypracowanego dochodu narodowego m.in. poprzez zwiększenie progresji podatkowej; wprowadzenia systemowych zmian w dialogu społecznym zgodnie z oczekiwaniami partnerów społecznych.

Członkowie Prezydium Zarządu Regionu Wielkopolska odwiedzili biura posłów PO i PSL - Bożeny Szydłowskiej, Jacka Tomczaka, Waldego Dzikowskiego, Rafała Grupińskiego, Michała Stuligrosza, Arkadego Fiedlera i Stanisława Kalemby. Tylko Jacek Tomczak odebrał pismo związkowców osobiście. W pozostałych miejscach spis postulatów złożono na ręce pracowników biur.

Postulaty, które trzy centrale związkowe - „Solidarność”, OPZZ i FZZ - przedstawiły premier Ewie Kopacz, to nie obrona przywilejów związkowych, ale propozycja dyskusji o realnych problemach polskiego społeczeństwa. To katalog spraw wymagających pilnego rozwiązania.

Ulotki wyjaśniające żądania zawarte w postulatach były wręczane mieszkańcom Poznania w trakcie spaceru między biurami poselskimi. Związkowcy odwiedzili również biura poselskie Wojciecha Ziemniaka w Kościanie, Małgorzaty Janyski w Czarnkowie, Jakuba Rutnickiego w Szamotułach,  Pawła Suskiego w Wałczu. W Gnieźnie postulaty odebrał osobiście poseł Paweł Arndt.

b