Solidarność Wielkopolska - Zawieszeni w sporze
Zawieszeni w sporze
Poniedziałek 26 sierpnia 2013

Współpraca Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie z działającymi w placówce związkami zawodowymi od dłuższego czasu nie układała się, mówiąc oględnie, najlepiej. Ponieważ próby polubownego załatwienia spraw spornych nie dawały rezultatu, w czerwcu br. Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność”, Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oraz Międzyzakładowy Zw. Zaw. Pracowników Ochrony Zdrowia i Pracowników Samorządów Terytorialnych skierowały do Dyrektora pismo zapowiadające wszczęcie procedury sporu zbiorowego, jeżeli nie  zostaną uwzględnione 4 żądania: 1/ podwyższenia uposażenia zasadniczego o 10% od stycznia 2013 r., 2/ wypłacenia 40% kwoty otrzymanej za nadwykonania w 2011 r. (zgodnie z ustawą z dn. 22.10.2010 r.), 3/ natychmiastowego wycofania się z namawiania pracowników do zmiany formy zatrudnienia, 4/ zaprzestania utrudniania organizacjom związkowym wykonywania działalności związkowej.

Wówczas doszło do częściowego porozumienia w zakresie punktów 3 i 4.
Ustały naciski na pracowników, aby przechodzili na samozatrudnienie,  natomiast dane potrzebne do działalności organizacji związkowych zgodnie z Ustawą o zw. zaw. Dyrektor obiecał przekazywać na pisemny wniosek związku.
– Jeżeli chodzi o punkt 1, zdając sobie sprawę z trudności, pozostawiliśmy go do dalszych negocjacji – wyjaśnia przewodnicząca międzyzakładowej „Solidarności” Czesława Jasińska. – Jednak punktem zapalnym pozostał punkt 2, a Dyrektor na zapytanie o formy i wysokości wypłat z kwoty za nadwykonania odpowiedział, że nie widzi żadnych podstaw prawnych do jakiejkolwiek wypłaty.
Reakcją na to było niepodpisanie protokołu rozbieżności i wejście w spór zbiorowy.
W takiej sytuacji związki wystąpiły do Państwowej Inspekcji Pracy z prośbą o kontrolę. Inspektor pracy przeprowadził kontrolę w lipcu. Wówczas też spór zbiorowy został zawieszony do 15 września.
O ustaleniach pokontrolnych PIP poinformował związkowców na początku sierpnia. W piśmie tym czytamy m.in. „Do dnia 12.07.2013 r. pracodawca nie przeznaczył na wzrost wynagrodzeń kwot: 971541,68 PLN, w tym dla pielęgniarek i położnych 832103,24 PLN. W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami skierowano do pracodawcy środki prawne, w tym Wystąpienie zawierające wnioski dotyczące m.in. wzrostu wynagrodzeń”. Dotyczą one przekazania na wzrost wynagrodzeń w grupach pracowniczych konkretnych, wyliczonych przez kontrolę, kwot oraz przestrzegania obowiązku konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi przy podziale środków na wzrost wynagrodzenia. Z ustaleń kontroli bowiem wynika, iż pracodawca złamał ustawę o zw. zaw. również przy przyznawaniu premii.
Dyrektor poinformował Inspekcję pracy, że złożył odwołanie od decyzji, gdyż nie zgadza się z wnioskami pokontrolnymi.
- Teraz czekamy na odpowiedź PIP na odwołanie Dyrektora. Wówczas podejmiemy dalsze działania. Przede wszystkim będziemy żądać wyjaśnienia, jakim grupom i według jakich kryteriów rozdysponował 45 tys. zł bez konsultacji ze związkami. Później będziemy domagać się ustalenia, w jakiej formie i w jakich ratach zamierza dokonywać nakazanej wypłaty. Zdajemy sobie sprawę, że zakład musi funkcjonować i wypłacenie tak dużej kwoty od razu nie jest możliwe. Nie chodzi nam przecież tylko o wypłatę tego, co się należy, ale także o ochronę miejsc pracy – zapewnia Cz. Jasińska – dlatego jesteśmy otwarci na rozmowy, na wspólne ustalenia. Jeżeli jednak nie będzie dobrej woli pracodawcy, zmuszeni będziemy odwiesić spór zbiorowy. Etap negocjacji formalnie się zakończył.


AN