Solidarność Wielkopolska - Zmiany w emeryturach i rentach
Zmiany w emeryturach i rentach
Poniedziałek 24 grudnia 2012

Od 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przewidujący mechanizm obniżenia podstawy obliczenia emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obliczanej według formuły zdefiniowanej składki obowiązującej osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych wcześniej niektórych emerytur.

Chodzi o pobrane wcześniej: emerytury częściowe, pobrane wcześniej przez ubezpieczonych urodzonych po dniu  31 grudnia 1948 r., emerytury wcześniejsze z tytułu dłuższego okresu podlegania ubezpieczeniu lub całkowitej niezdolności do pracy, emerytury w obniżonym wieku z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, działalności twórczej lub artystycznej albo co najmniej 5 lat pracy górniczej pod ziemią,  emerytury kolejowe oraz emerytury górnicze w obniżonym wieku lub bez względu na wiek, emerytury nauczycielskie bez względu na wiek.

         Jeżeli osoby, które pobierały wcześniej powyższe świadczenia zdecydują się po osiągnięciu tzw. podstawowego wieku emerytalnego określonego w art. 24 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (do końca 2012 r. - 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna) na złożenie wniosku o emeryturę obliczaną według formuły zdefiniowanej składki np. w okolicznościach wskazanych w art. 55 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (kontynuowanie ubezpieczenia emerytalnego i rentowych po osiągnięciu wieku emerytalnego), to podstawa wymiaru świadczenia, którą w tym przypadku stanowi kwota składek zaewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS oraz kapitału początkowego z uwzględnieniem okresowej waloryzacji tak rozumianego wkładu zostanie pomniejszona o sumę wcześniej wypłaconych świadczeń emerytalnych. 

Rozwiązanie to dotyczyć będzie zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którzy urodzili się po 31 grudnia 1948 r. i którzy do końca 2008 r. spełnili warunki nabycia prawa do emerytury obliczanej według formuły zdefiniowanego świadczenia przed ukończeniem 60 roku życia. W przypadku kobiet, które do końca 2012 r. osiągnęły podstawowy wiek emerytalny wynoszący 60 lat, złożenie wniosku o emeryturę do końca 2012 r. spowoduje, że podstawa wymiaru ich emerytury obliczonej według formuły zdefiniowanej składki nie zostanie pomniejszona o kwoty wcześniej wypłaconych świadczeń. Emerytura zostanie w takim przypadku obliczona od łącznej sumy wkładu emerytalnego zaewidencjonowanego na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS.

Biuro Polityki Społecznej KK