Solidarność Wielkopolska - Związek krytycznie o projekcie
Związek krytycznie o projekcie
Poniedziałek 9 stycznia 2017

„Solidarność” przekazała Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.  Zdaniem Prezydium KK proponowane w projekcie zawężenie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych i szkodliwych m.in. dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących piersią, stanowi obniżenie dotychczasowych wymagań ustalonych w prawie polskim i stwarza zagrożenie nadużyć.

W projekcie brak definicji „prac związanych z wysiłkiem fizycznym” i wykazu takich prac. Związek zwraca uwagę na nieścisłe zapisy, każda bowiem praca związana jest z wysiłkiem fizycznym. Brakuje również jednoznacznych limitów ciężarów ładunków na pracownika w cyklu okołodobowym, z rozróżnieniem na płeć, wiek i stan fizyczny pracownika.

Związek wnosi o poszerzenie wykazu prac o takie kategorie pracowników, jak np. „kobiety które urodziły w ciągu ostatnich 6 miesięcy” lub „kobiety w późnym połogu”.

„Solidarność” przypomina, że dyrektywy UE mają na celu poprawę bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Przepisy krajowe nie mogą przyjmować rozwiązań niższych od ustalonych dotychczas w prawie krajowym lub niższych od ustalonych w dyrektywach.