Solidarność Wielkopolska - Związek musi być skuteczny, a więc profesjonalny
Związek musi być skuteczny, a więc profesjonalny
Poniedziałek 28 września 2015

Podczas obrad Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolska, które odbyło się 25 września br. delegaci organizacji zakładowych podsumowali rok pracy wielkopolskiej „Solidarności” i dyskutowali o kierunkach działań w najbliższym czasie.

Gośćmi WZD byli: Krzysztof  Duda i Jacek Strzyżewski z Okręgowej Inspekcji Pracy, Rafał Kościański z Instytutu Pamięci Narodowej, dr Katarzyna Lis z Uniwersytetu Ekonomicznego, Jacek Kulik ze Związku Pracodawcó1)Janusz Pałubicki - b. przewodniczący ZR oraz  ks. kan. Tadeusz Magas – kapelan wielkopolskiej „S”.

Omawiając wydarzenia minionego roku Jarosław Lange, przewodniczący wielkopolskiej „S” poinformował, że w tym czasie powstało w regionie 18 nowych organizacji zakładowych, co plasuje nas w czołówce regionów. Jednym z wartych podkreślenia przejawów aktywności jest powstanie i bardzo dynamiczna działalność Sekcji Młodych, która mimo, niedługiego okresu działania, przeprowadziła już kilka spektakularnych akcji promujących Związek. 

W ostatnim czasie zintensyfikowała się współpraca z europejskimi centralami związkowymi oraz udział w międzynarodowych konferencjach, szkoleniach i akcjach protestacyjnych.  

Ważnym elementem funkcjonowania regionalnej „S” jest również rozwój liczebny Związku oraz profesjonalizacja działania. W tym celu znacznie poszerzono ofertę szkoleń proponowanych działaczom organizacji zakładowych.   Będzie również powołany zespół ekspertów z dziedziny ekonomii, który oprócz działającego od wielu lat silnego zaplecza prawnego stanie się istotnym wsparciem dla organizacji zakładowych.

J. Lange przypomniał również działania Zarządu Regionu podejmowane w sprawach poszczególnych zakładów pracy i grup zawodowych oraz udział wielkopolskich związkowców w akcjach ogólnopolskich dotyczących problemów ludzi pracy.  

Istotną część programu obrad zajęła dyskusja na temat zbliżających się wyborów parlamentarnych.

Przez 8 lat rządów PO-PSL doświadczaliśmy nieprzyjaznego klimatu dla pracowników i związków zawodowych – mówił J. Lange. -   Musimy zrobić wszystko, aby odsunąć tę ekipę od władzy. Dzisiaj mamy taką możliwość. Pierwszym krokiem w tym kierunku były wybory prezydenckie. Musimy szukać takich rozwiązań, które poprawią sytuację ludzi pracy.

Przewodniczący regionalnej „S” zaapelował o zaangażowanie wszystkich członków Związku w kampanię wyborczą i popieranie kandydatów „S” startujących z lity PiS.

Piotr Olbryś zwrócił uwagę, że w Związku są również ludzie, którzy popierają inne ugrupowania lub nie angażują się w wybory. Dlatego „S” nie popiera żadnej konkretnej partii „z nazwy”, ale apeluje do głosowania na konkretnych członków Związku, którzy swoją dotychczasową działalnością gwarantują, że będą w parlamencie opowiadać się za sprawami ważnymi dla ludzi pracy. 

Poparcie delegatów otrzymali kandydujący z PiS-u: Lidia Dudziak, Jan Mosiński, Zbigniew Dolata i Marcin Stróżyński.

Ponadto w przyjętych stanowiskach delegaci wyrazili „sprzeciw wobec pominięcia NSZZ Solidarność w rozmowach dotyczących wzrostu wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia  oraz nieuwzględnienia w tych podwyżkach innych pracowników niż pielęgniarki i położne. Decyzja ministra zdrowia jest sprzeczna z Konstytucją RP.”

Udzielili poparcia również działaniom „Regionalnej Sekcji Pracowników Instytucji Kultury, podejmowanym na rzecz poprawy tragicznej sytuacji materialnej pracowników instytucji kultury…”

Do Komisji Krajowej został skierowany apel o poszerzenie grupy eksperckiej do opiniowania dokumentów prawnych związanych z działalnością społecznej inspekcji pracy oraz bhp.

W innym dokumencie delegaci apelują do rządu o godne traktowanie emerytów i rencistów, ochronę ich praw oraz zapewnienie godziwych świadczeń socjalnych i zdrowotnych oraz kwotową, a nie procentową rewaloryzację emerytur i rent.

Po zakończeniu obrad delegaci złożyli kwiaty przed tablicą poświęconą pamięci Poznańskiego Czerwca 1956 r. przy bramie Głównej HCP.