Solidarność Wielkopolska - Związek zawodowy nowej generacji
Związek zawodowy nowej generacji
Poniedziałek 12 sierpnia 2019
Fot. www.facebook.com/solidarnosc.mlodzi

Szacuje się, że nawet 75 proc. prawa w Polsce wynika z członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, stąd NSZZ Solidarność podejmuje działania skutkujące nie tylko wpływem na kształt unijnej legislacji, lecz również inwestując w swoich członków poprzez specjalnie przygotowane dla nich szkolenia. Jednym z takich szkoleń, jest kurs dla młodych liderów związkowych  - „European training for young trade union leaders” - dziewięciomiesięczne szkolenie, na które składają się 3 zagraniczne stacjonarne seminaria oraz dwa okresy pracy zdalnej, w trakcie której realizowane są projekty w międzynarodowych zespołach roboczych, których członkowie współpracują ze sobą wirtualnie osiągając realne efekty.

W edycji 2018/2019 Sekcję Młodych NSZZ Solidarność na tym kursie reprezentował Mateusz Zakolski. Zespół roboczy składający się z przedstawicieli związków zawodowych Łotwy, Czech, Rumunii, Hiszpanii i Polski demokratycznie wybrał przedstawiciela NSZZ „Solidarność” na lidera. Celem zespołu kierowanego przez Mateusza Zakolskiego było przygotowanie propozycji rozwiązań zwiększających uzwiązkowienie, w szczególności wśród osób młodych. Zespół ten w oparciu o uprzednio przygotowaną analizę opracował na podstawie dostępnej literatury oraz doświadczeń członków zespołu dokument pt. Trade Union 2.0 (tłum: Związek zawodowy 2.0). Związek zawodowy 2.0, jest opisem struktury organizacyjnej otwartej na nowych członków, w szczególności osoby młode, których deficyt w ruchu związkowym jest istotnie odczuwalny, a faktem jest, iż spadek uzwiązkowienia zmniejsza siłę ruchu związkowego.

Struktura zaprezentowana przez grupę Mateusza Zakolskiego jest odpowiedzią na niebezpieczny trend zmniejszającego się uzwiązkowienia we wszystkich krajach unijnych. Implementacja rozwiązań zawartych w ww. opracowaniu pozytywnie wpłynie na zaangażowanie młodzieży w ruch związkowy, pozwoli na zbudowanie darmowej platformy współpracy, komunikacji i debaty dostępnej dla każdego członka związku, w dowolnym momencie, bez względu na region w jakim się znajduje. Utworzenie takiego miejsca debaty nie wymaga angażowania istotnych środków finansowych, gdyż może ona toczyć się np. przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych rozwiązań, jak komunikatory internetowe, czy też fora, lub też wirtualne grupy robocze. W oparciu o dyskusje, bądź też prace w grupach roboczych, możliwe będzie wyłonienie w trybie demokratycznym postulatów młodzieży związkowej NSZZ Solidarność. W prosty sposób, przy użyciu powszechnie dostępnych i darmowych narzędzi, bez konieczność zaangażowania istotnych środków zarówno finansowych, jak i osobowych, będzie możliwe wypracowywanie stanowisk na konkretny temat istotny dla członków związku. Będzie również możliwa większa integracja członków i wzrost ich zaangażowania w działania związku.

Poza faktem, iż opisywany kurs jest doskonale opracowany merytorycznie i w 100% realizuje postawione przed sobą cele, błędem byłoby pominięcie faktu, że opisywane szkolenie z zupełnie obcych sobie osób czyni nie tylko efektywny zespół, lecz również przyjaciół. Kurs ten udowodnił, że zupełnie obce sobie osoby, mogą stworzyć zmotywowany i skuteczny zespół osiągający swój cel, niezależnie od występujących różnic, np. faktu, iż pochodzą i pracują w różny krajach, mają różne wykształcenie oraz doświadczenie zarówno zawodowe, jak i życiowe, a przed kursem nawet nie wiedziały o swoim istnieniu. Szkolenie to pokazało, że jego uczestnicy są w stanie demokratycznie wybrać lidera, podjąć wspólną decyzję o realizacji konkretnego celu, zebrać odpowiedni materiał i przygotować analizę konkretnego problemu, a następnie opracować dokument zawierający propozycję eliminacji tego problemu.

Pomysły oraz rozwiązania zawarte w opracowaniu przygotowanym przez grupę kierowaną przez Mateusza Zakolskiego były przedmiotem gorącej dyskusji po ich prezentacji przez członków zespołu m.in. Prezydentowi Komitetu Młodych ETUC (Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych). Na uwagę zasługuje również, fakt iż przedstawicielka łotewskich związków zawodowych zapowiedziała wykorzystanie opracowanego przez grupę dokumentu w pracach związku.

Warto również podkreślić, że rozpoczyna się nabór na kolejną edycję opisywanego kursu, a jego uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje zgodne z European Qualifications Framework dzięki partnerstwu pomiędzy TUC i Edinburgh College.

Mateusz Zakolski