Solidarność Wielkopolska - Związki zawodowe w Polsce w 2014 r.
Związki zawodowe w Polsce w 2014 r.
Poniedziałek 27 lipca 2015

W 2014 r. aktywną działalność prowadziło 12,9 tys. jednostek organizacyjnych związków zawodowych, co stanowiło 66% podmiotów tego typu zarejestrowanych w rejestrze REGON. Organizacje te zrzeszały łącznie 1,6 mln członków. Co czwarta osoba zrzeszona w związkach zawodowych zajmowała się zawodowo edukacją. Najwyższy odsetek związkowców wśród pracowników wystąpił w górnictwie i przemyśle wydobywczym. 

W danych GUS widnieją informacje, że większość jednostek organizacyjnych związków zawodowych (62%) zadeklarowało, że w 2014 r. doświadczało problemów prowadząc swoją działalność. Odpowiedzi były zróżnicowane w zależności od poziomu struktury związkowej. Najczęściej na problemy wskazywały organizacje znajdujące się najwyżej w strukturze (81%), następnie działające na terenie kilku zakładów pracy (70%), a najrzadziej – działające tylko w jednym zakładzie pracy (60%).

W tym wymiarze wyraźny jest też podział na organizacje zrzeszone w centralach związkowych – 65% z nich wskazało problemy - i pozostałe związki zawodowe, wśród których analogiczny odsetek był niższy o 12 pkt. proc. i wyniósł 53%.

Najczęściej wskazywanym przez organizacje związkowe problemem były trudności w kontaktach z pracodawcami – bariera ta dotyczyła co trzeciej jednostki. Zdecydowanie częściej trudności w kontaktach z pracodawcami odczuwane były wśród struktur wyższego szczebla (63%) niż wśród organizacji międzyzakładowych (45%) i zakładowych (29%).

Niewiele mniej organizacji wskazywało problemy związane z obowiązującymi przepisami i procedurami prawnymi – barierę tę zadeklarowało 29% spośród wszystkich związków zawodowych. Ona również była częściej odczuwana przez struktury nadrzędne - 55% wobec 38% wśród jednostek międzyzakładowych i 26% wśród zakładowych. Dla konfederacji, federacji i związków jednolitych istotne znaczenie miały jeszcze problemy wynikające z kontaktów z administracją publiczną (43%) i kontaktów z mediami (28%). Te rodzaje problemów w zdecydowanie mniejszym zakresie dotyczyły organizacji międzyzakładowych, a najmniejszym – zakładowych.

GUS zaznaczył, że poniedziałkowa statystyka związkowa to pierwsze od 25 lat opracowanie GUS na temat związków zawodowych.

 

Źródło: GUS

PT