Solidarność Wielkopolska - „Solidarność” przygotowała ustawy
„Solidarność” przygotowała ustawy
Poniedziałek 14 maja 2012

Polacy chcą  i mogą dłużej pracować, ale muszą być do tego stworzone odpowiednie warunki. Nie straszcie nas tym 67. Dajcie nam wybór. Jeśli będzie dobre zdrowie i pracodawcy chętni do zatrudniania, to niejeden będzie pracował dłużej. Podwyższenie wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę do 67 lat nie poprawi sytuacji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - mówi „Solidarność”.

8 maja przewodniczący „S” P. Duda spotkał się z D. Tuskiem i wręczył premierowi projekty ustaw o pracy tymczasowej oraz oskładkowaniu umów śmieciowych, przygotowane przez ekspertów „Solidarności”. 

- Wzięliśmy sobie do serca radę premiera z sejmowej debaty w sprawie referendum emerytalnego. Oprócz zbierania podpisów przygotowaliśmy projekty ustaw, które poprawią sytuację pracowników tymczasowych, osób zatrudnianych na umowach śmieciowych i zwiększą wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - komentował po spotkaniu lider „S”. 

Szef rządu potwierdził, że ustawa wydłużająca wiek emerytalny zostanie przyjęta jak najszybciej. Zapowiedział również, że projekty ustaw przygotowane przez „S” trafią do odpowiednich ministrów.

Projekty ustaw dotyczą pracowników tymczasowych oraz składek od tzw. umów śmieciowych. 

Celem ustawy o pracy tymczasowej jest m.in. objęcie osób świadczących pracę tymczasową skutecznymi przepisami ochronnymi oraz ograniczenie patologii jaką stało się omijanie limitu czasowego trwania zatrudnienia tymczasowego. Zdaniem projektodawców, mimo że obecna ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych przewiduje szereg rozwiązań o charakterze ochronnym, nie są one skuteczne w praktyce. Część projektowanych rozwiązań zostało zaczerpniętych z projektu indywidualnego Kodeksu pracy opracowanego przez Komisję Kodyfikacyjną  oraz z prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z roku 2009.

Drugi projekt dotyczy zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Przewiduje on objęcie obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych osób świadczących pracę na podstawie umowy o dzieło, osób pobierających zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz członków rad nadzorczych pobierających z tego tytułu wynagrodzenie, posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu.

„Jego celem jest m.in. przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji mającej swoje źródło  w  nadużywaniu  przez przedsiębiorców pozakodeksowych form zatrudnienia w stosunku do przedsiębiorców zatrudniających na podstawie przepisów kodeksu pracy” - czytamy w uzasadnieniu projektu. 

Przepisy proponowane przez „S” spowodują poprawę sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na niski poziom przychodów ze składek wpływają negatywnie takie zjawiska występujące na rynku pracy, jak rosnący odsetek osób świadczących pracę w ramach tzw. samozatrudnienia oraz na podstawie umów cywilnoprawnych. Osoby takie opłacają składkę na ubezpieczenia społeczne od niższej podstawy wymiaru. Upowszechnianie się tzw. nietypowych form zatrudnienia, deklarowanie przez pracodawców niższego wynagrodzenia aniżeli rzeczywiście wypłacane pracownikowi czy zatrudnienie na czarno.

Szacowany wzrost dochodów z tytułu podniesienia podstawy wysokości podstawy obliczania składek osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą  wyniesie ok. 5,5 mld złotych. 

Pełne teksty ustaw: www.solidarnosc.poznan.pl