Solidarność Wielkopolska - Krajowy Zjazd Delegatów wybrał nowe władze Związku
Krajowy Zjazd Delegatów wybrał nowe władze Związku
Poniedziałek 13 października 2014

„Bez względu na to, jaki zawód wykonujesz, jesteś człowiekiem” - te słowa Patrona „Solidarności” bł. ks. Popiełuszki. Aż człowiekiem” były mottem XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który obradował 8-9 października w Bielsku-Białej. Delegaci dokonali wyboru władz krajowych Związku oraz przyjęli uchwały wyznaczające kierunek działań na kadencję 2014-2018.

 

Jesteście depozytariuszem dziedzictwa „Solidarności”

Obrady poprzedziła Msza św. w intencji Ojczyzny i „Solidarności” odprawiona w przeddzień obrad w miejscowej katedrze p.w. św. Mikołaja. Przewodniczył jej bp senior Tadeusz Rakoczy. W sprawowaniu eucharystii wziął udział także zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła luterańskiego w Polsce bp Paweł Anweiler.

Duszpasterze z całej Polski, wśród których był m.in. kapelan wielkopolskiej „Solidarności” ks. kanonik Tadeusz Magas, oraz licznie zgromadzeni delegaci modlili się przy relikwiach patrona „Solidarności” bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

W homilii były ordynariusz bielsko-żywiecki wzywał związkowców do mądrego  zagospodarowywania wolności. Mówił, że „Solidarność” powinna kierować się  chrześcijańską odpowiedzialnością z ojczyznę:

- Bycie depozytariuszem dziedzictwa ruchu „Solidarności” zobowiązuje do wytrwałego dopominania się o prawa należne ludziom pracy. Nie można zapominać, że od ponad 1000 lat jesteśmy narodem chrześcijańskim. Rodzi się wrażenie jakbyśmy pogubili się na drogach wolności i nie wiedzieli, co myśleć, kogo wybrać, jakim wartościom służyć. Wolność dla wielu stała się raczej pokusą niż wyzwaniem” – powiedział biskup i zaapelował, by „Solidarność nie zapominała o ludziach pracy. Słowo do delegatów skierował również zwierzchnik diecezji cieszyńskiej kościoła luterańskiego.

Po zakończeniu mszy św. jej uczestnicy uczcili relikwie serca bł. ks. Jerzego Popiełuszki przywiezione z kościoła św. Brygidy w Gdańsku.

 

List do papieża

Pierwszym dokumentem przyjętym przez delegatów było przesłanie do papieża Franciszka.

Umiłowany Ojcze Święty!

Nasze serca przepełnione są radością i wdzięcznością. XXVII KZD odbywa się w roku szczególnych darów Boga i Kościoła, które otrzymaliśmy za Twoim pośrednictwem. Są nimi: kanonizacja Jana Pawła II i oficjalne potwierdzenie, że Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko jest patronem naszego Związku. /…/

Drogowskazem dla naszych działań jest kapłańska posługa Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki zakończona 30 lat temu męczeńską śmiercią. Już wtedy nazywany był Kapelanem „Solidarności”. Z tego powodu zginął. Nie przestajemy się modlić o wyniesienie go do godności świętego Kościoła katolickiego.

Tym bardziej czujemy się zobowiązani do tego, aby w ślad za naszym Patronem „wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. Zamilknąć, gdy inni mówią. Modlić się, gdy inni przeklinają. Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić. Przebaczyć, gdy inni nie potrafią. Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą”.

 

Drogi Ojcze Święty!

Dziękujemy Ci za to, że upominasz się o godność każdego człowieka, która kształtowana jest przez pracę, za to, że krytykujesz systemy społeczne stawiające zysk ekonomiczny ponad dobro ludzi.

 

Rozliczenie kadencji

Mijającą kadencję podsumował przewodniczący KK Piotr Duda. Przypomniał o złożeniu w Sejmie w 2012 r. obywatelskiego projektu ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, pod którym Związek zebrał około 350 tys. podpisów. Dokument do dzisiaj leży w „zamrażarce sejmowej”. Wniosek „S" o przeprowadzenie referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego, pod którym podpisało się 2,5 mln osób został odrzucony.

Związek złożył projekty dwóch ustaw przygotowane przez ekspertów „S” dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych oraz systemu ubezpieczeń społecznych. „S” złożyła skargę do Trybunału Konstytucyjnego, który niestety ją odrzucił.

Przewodniczący KK powiedział, że polityka rządu Tuska nastawiona na  konfrontacje ze związkami zawodowymi skutkowała opuszczeniem Komisji Trójstronnej przez „S”, OPZZ i FZZ i wielką ogólnopolska manifestacją w stolicy oraz strajkiem generalnym na Śląsku.

P. Duda przypomniał akcje społeczne przygotowane przez Związek, np. „sprawdzam polityka”, „I tak wygramy”, „Syzyf”. Podkreślił działania zakończone sukcesem, m.in. . uznanie zasadności skargi złożonej do Międzynarodowej Organizacji Pracy w sprawie ograniczania prawa do tworzenia i zrzeszania się w związki zawodowe, uznanie przez Trybunał  Konstytucyjny zasadności skargi dotyczącej  niezgodnego z Konstytucją RP wydłużenia  czasu pracy osób niepełnosprawnych

 

Ustępujący szef KK zwrócił także uwagę na współprace międzynarodową Związku, udział w akcjach europejskich i światowych konfederacji związkowych.

Ostatnia część sprawozdania była poświęcona wewnętrznym sprawom Związku.

 

Wybory

Delegaci Krajowego Zjazdu Delegatów po raz drugi wybrali Piotra Dudę na przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność”. „Za” głosowało 257 delegatów spośród  300 głosujących.

W 105 osobowej Komisji Krajowej Region Wielkopolska ma silną reprezentację:  Adama Dopierałę, Jarosława Lange, Piotra Olbrysia, Karola Pabisiaka i Ewę Zydorek.

Wielkopolska „S” ma również swojego reprezentanta w Krajowej Komisji Rewizyjnej - jest nim wiceprzewodniczący ZR Ryszard Górny.

W przerwie obrad KZD odbyło się pierwsze posiedzenie KK, podczas którego dokonano wybory Prezydium. Na wniosek P. Dudy w skład tego gremium weszli Bogdan Biś – pierwszy zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, Tadeusz Majchrowicz – zastępca przewodniczącego, Bogdan Kubiak – zastępca przewodniczącego, Jerzy Jaworski – zastępca przewodniczącego,  skarbnik Komisji Krajowej, Ewa Zydorek – sekretarz Komisji Krajowej, Henryk Nakonieczny – członek prezydium.

 

Uchwała programowa

Najważniejszym dokumentem przyjętym przez KZD jest Uchwała Programowa, składająca się z dwóch części: „Praca – Płaca – Dialog” oraz „Rozwój Związku – Zorganizowani mają lepiej”.

Część pierwsza za najważniejsze zadania „S” uznaje ochronę miejsc pracy i stałego zatrudnienia, wzrost wynagrodzeń i poprawę bezpieczeństwa pracy, a także działania na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy.

W uchwale podkreślono znaczenie dialogu społecznego jako podstawę zrównoważonego rozwoju,  zwrócono uwagę na konieczność budowy społecznej gospodarki rynkowej i rozwój przemysłu w Polsce. Sprzyjać temu powinno prawo do bezpiecznej i godziwie wynagradzanej pracy, podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz solidarność z bezrobotnymi.

Jako ważne elementy programowe Związku dokument wymienia  konieczność obrony wolności, demokracji i praw człowieka, promowanie postaw patriotycznych, wprowadzenie rozwiązań na rzecz rodzin, ochronę zdrowia, promocję edukacji, kultury i nauki.

Druga część Uchwały programowej dotyczący rozwoju Związku, informacji i promocji, szkoleń i programów unijnych, podtrzymywania tradycji i etosu NSZZ „Solidarność”.

 

Delegaci przyjęli również kilkanaście innych uchwał dotyczących m.in.  zmian statutowych. Przyjęto również uchwałę zmieniającą uchwałę finansową, o co od dawna zabiegała wielkopolska „S”  Wprowadzono nowe zasady odprowadzania składki związkowej – od bieżącej kadencji będzie ona wynosić 0,82 proc. wynagrodzenia, bez uwzględniania dodatkowych przychodów, takich jak wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach, odprawy, nagrody (w tym nagrody jubileuszowe), świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zasiłków pobieranych w ramach pomocy społecznej i itp.

 

Goście Zjazdu

Na obrady KZD przybyli m.in. zastępca sekretarza generalnego Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych Jaap Wienen oraz sekretarz Generalna Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych Bernadette Segol. - EKZZ przygotowuje się do rozmów z nowym Parlamentem Europejskim i nową Komisją Europejską. Nowi liderzy nie mogą więcej nas przekonywać, że polityka oszczędności przynosi korzyści. Obecnie 25 mln Europejczyków nie ma pracy, a 124 mln ludzi żyje na skraju nędzy i wykluczenia społecznego. W obliczu polityki zaciskania pasa i neoliberalizmu, stawiającego interesy graczy rynkowych ponad interes publiczny, EKZZ broni pracowników i ich rodziny w całej Europie. Liczymy na wasz aktywny udział w tej walce – mówiła B. Segol.

Podczas KZD wystąpili także przewodniczący Europejskiego Centrum Spraw Pracowniczych (EZA) Bartho Pronk, wiceprzewodniczący norweskiej centrali związkowej LO, przewodniczący Gruzińskiej Konfederacji Związków Zawodowych Irakli Petriaszwili, przewodniczący Ukraińskiego Zjednoczenia Solidarności Pracowniczej Oleksandr Dżulyk, Główny Inspektor Pracy Iwona Hickiewicz, przewodniczący OPZZ Jan Guz i Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka.

b