Solidarność Wielkopolska - Nasz cele są jasne
Nasz cele są jasne
Poniedziałek 26 listopada 2012

Obrady XXVI Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbył się w Kielcach 22-23 listopada br., poprzedziła wspólna modlitwa podczas Mszy św. odprawionej w miejscowej Bazylice pod przewodnictwem bpa Kazimierza Ryczana, Krajowego Duszpasterza Ludzi Pracy.

Wszyscy musimy być aktywniejsi
Mamy swój czas, wróciliśmy do gry, a może kolejnej szansy nie będziemy mieli – powiedział Piotr Duda podsumowując minione dwa lata pracy Komisji Krajowej. Przewodniczący nakreślił również wyzwania stojące przed działaczami w najbliższym czasie. Jak zapowiadał – ich realizacja będzie wymagała większej aktywności członków Związku, gdyż władza nie chce podjąć rzetelnego dialogu z partnerami społecznymi.
Cele walki Związku są jasne: wiek emerytalny, umowy śmieciowe, płaca minimalna, przerzucanie skutków kryzysu na pracownika, dialog społeczny. Wśród działań podejmowanych dla realizacji tych zadań przewodniczący wymienił m.in. przygotowanie i przedłożenie  rządowi projektów ustaw, zebranie 350 tys. podpisów pod inicjatywą ustawodawczą w sprawie podniesienia płacy minimalnej, 2,5 mln podpisów pod projektem referendum dotyczącym przedłużenia wieku emerytalnego, manifestacje, kampanie społeczne dotyczące emerytur (Stop 67) czy umów śmieciowych (Syzyf).
Odnosząc się do związków „Solidarności” z polityką P. Duda stwierdził, że są one nieuniknione i niezbędne, jeżeli chcemy skutecznie wpływać na realizację postulatów Związku. Jednak muszą one działać na zasadzie partnerstwa, a skutkiem ma być  wspólne rozwiązywanie problemów pracowniczych. Przewodniczący „S” zapowiedział, że kontynuowane będzie monitorowanie parlamentarzystów poprzez stronę internetową sprawdzampolityka.pl  zamieszczającą informacje dotyczące ważnych głosowań.
Jedną ze skutecznych form działania „S” są skargi do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie bubli legislacyjnych przyjmowanych przez parlamentarzystów.
Pozytywnym dla pracowników rozstrzygnięciem zakończyła się sprawa w Trybunale Konstytucyjnym dotycząca dnia wolnego od pracy za święto przypadające w dniu wolnym dla pracownika. Ustawa, która wprowadzała dzień wolny w święto Trzech Króli, a pozbawiała dnia wolnego od pracy niektóre grupy pracowników, trafiła do kosza. Podobnie stało się z ustawą o tzw. racjonalizacji zatrudnienia. Równie ważne dla członków związku jest pozytywne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w sprawie listy imiennej. Komisja Krajowa zaskarżyła także do TK niektóre zapisy ustawy o zgromadzeniach publicznych.
Przewodniczący zwrócił również uwagę na międzynarodowe działania Związku dotyczące prawa do strajku na poziomie europejskim czy układów zbiorowych pracy na poziomie przedsiębiorstw międzynarodowych.
O polityce przemysłowej
Podczas KZD odbyły się debaty o polityce przemysłowej i polityce społecznej. W pierwszej z nich wzięli udział  Stephen Portet z SPartnera oraz prof. Paweł Ruszkowski, a w drugiej prof. Ryszard Bugaj.
- Przemysł tradycyjny to gwarancja miejsc pracy. To trzeba powtarzać tak samo jak to, że umowy zlecenia, umowy o dzieło - to umowy śmieciowe – mówił S. Portet i  przekonywał, że w Polsce powinno zmienić się podejście do zagranicznych inwestorów. - Wiem z doświadczenia, że kapitał ma narodowość i w czasie kryzysu to jest na pierwszym miejscu. O atrakcyjności inwestycji powinna decydować nie tylko liczba tworzonych miejsc pracy, ale również dostęp do nowoczesnych technologii.  
Portet przekonywał, że mimo trudnej sytuacji trzeba rozmawiać z pracodawcami o utrzymaniu miejsc pracy, o działaniach pozytywnych na rzecz przemysłu, ponieważ żadne  zlikwidowane miejsce pracy nie wróci.
… i społecznej
Prof. R. Bugaj zwrócił uwagę na rosnące nierówności społeczne i jednocześnie niesprawiedliwy system podatkowy czy nierówne obciążenia związane z systemem ubezpieczeń społecznych. Namawiał również delegatów do większej aktywności w życiu społeczno-politycznym. Podkreślał, że niestabilne zatrudnienie to konsekwencja braku polityki społecznej. Władza publiczna w sposób niewystarczający lub w ogóle nie dostrzega konieczności przeciwdziałania tym zjawiskom. Polityka skupiona na cięciach i oszczędnościach nie daje gwarancji poprawy sytuacji przeciętnej rodziny. To z kolei odbije się na stabilności publicznych finansów oraz bezpieczeństwie ubezpieczeń społecznych.
Efekty tych debat znalazły odbicie w dokumentach KZD. Delegaci przyjęli również uchwały porządkujące sprawy statutowe oraz uzupełnili skład Komisji Krajowej. Dokumenty zostaną omówione w następnym numerze SW.

BN