Solidarność Wielkopolska - Nic bez zgody związków zawodowych
Nic bez zgody związków zawodowych
Poniedziałek 27 lutego 2012
Fot. PT Zawiłości ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych wyjaśniał Olaf Wiśniewski z Działu Prawnego ZR.

Dużym zainteresowaniem działaczy związkowych cieszyło się szkolenie dotyczące zasad funkcjonowania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz uprawnień i zadań związków zawodowych wynikających z prawa pracy. Uczestnicy zebrani w sali konferencyjnej Zarządu Regionu Wielkopolska poznali rodzaje i formy świadczeń socjalnych oraz kryteria i zasady wypłat świadczeń z Funduszu.

Olaf Wiśniewski z Działu Prawnego ZR prowadzący szkolenie wyjaśniał, że pracodawca, którego stan zatrudnienia zobowiązuje do tworzenia ZFŚS, nie ma swobody zarówno w  zakresie ustalenia treści regulaminu gospodarowania Funduszem i przyznawania świadczeń poszczególnym osobom, jak i w kwestii rezygnacji z jego tworzenia.

Ustawa z 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335) nakłada na pracodawcę obowiązek dokonywania uzgodnień z działającą w zakładzie pracy organizacją związkową. Decyzja podjęta bez takiego uzgodnienia będzie nieważna  (np. samodzielne wydanie regulaminu gospodarowania środkami ZFŚS). Uzgodnienie oznacza wypracowanie wspólnego stanowiska w drodze negocjacji, a nie tylko zasięgnięcie opinii. Pod tym względem ustawa nie przewiduje żadnego wyjątku.

W przypadku działania w zakładzie dwóch lub więcej organizacji związkowych nieuzgodnienie przez nie wspólnego stanowiska w ciągu 30 dni od czasu przedstawienia im  propozycji regulaminu daje pracodawcy możliwość samodzielnego podjęcia decyzji, po wcześniejszym rozpatrzeniu stanowisk poszczególnych związków zawodowych (art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych).

Współpraca ze związkami zawodowymi nie ogranicza się tylko do spraw związanych z wydaniem regulaminu czy też rezygnacją z tworzenia Funduszu. Art. 27 ustawy o związkach zawodowych wskazuje, że uzgodnieniu ze związkiem (związkami) podlega też przyznawanie pracownikom świadczeń z ZFŚS. Na przykład pracodawca nie może przyznawać świadczeń jedynie na podstawie decyzji powołanej przez siebie komisji socjalnej, jeżeli w jej skład nie wchodzą upoważnieni przedstawiciele wszystkich związków zawodowych działających w zakładzie pracy.

W przypadku niewywiązywania się pracodawcy z ustawowych obowiązków związkom zawodowym przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o zwrot Funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z prawem lub o przekazanie należnych środków na konto ZFŚS.

Patryk Trząsalski