Solidarność Wielkopolska - Okiem społecznego inspektora pracy
Okiem społecznego inspektora pracy
Poniedziałek 26 października 2020

Aktualizacja ryzyka zawodowego o COVID-19

Inspektorzy PIP przeprowadzając kontrole w zakładach pracy w czasie pandemii, szczególną uwagę zwracają przede wszystkim na zapewnienie pracownikom środków ochrony osobistej, ale też na aktualizację kart oceny ryzyka zawodowego o zagrożenia związane z zakażeniem COVID-19. Za brak aktualizacji wymierzają karę w wysokości 1000 zł.

Obowiązkiem pracodawcy jest ocena ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko. Ryzyko zawodowe jest definiowane jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty. Zalicza się do nich w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych będących wynikiem zagrożeń zawodowych występujących w ich środowisku pracy (§ 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.).

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wymaga od pracodawcy podjęcia dodatkowych czynności zabezpieczających pracowników przed zakażeniem. Koronawirus powinien być traktowany jako nowe zagrożenie w środowisku pracy, które należy przeanalizować i ocenić. Pracodawca powinien uwzględnić to zagrożenie w ocenie ryzyka zawodowego, która w związku z tym może wymagać aktualizacji.

W przypadku przeciętnej firmy wystarczające będzie dodanie do oceny punktu dotyczącego zagrożeń związanych z COVID-19 oraz wskazującego środki profilaktyczne, jakie mają być stosowane, np. dotyczące dezynfekcji dłoni. Aktualizacja musi być bardziej rozbudowana w przypadku specyficznego rodzaju działalności, np. gdy pracownik jest zatrudniony w firmie, która działa na pierwszym froncie walki z koronawirusem np. w szpitalu.

Zatrudnieni powinni potwierdzić, że zapoznali się z oceną ryzyka. Chodzi też o działania profilaktyczne w tym względzie. Pracodawcy zawieszają np. plakaty w toaletach objaśniające prawidłowy sposób mycia rąk lub informacje w stołówkach, które wskazują liczbę osób, które w tym samym czasie mogą przebywać w takim pomieszczeniu, lub miejsca, które mogą być zajęte w trakcie spożywania posiłków.

Eksperci wskazują, że pracodawcy powinni też przygotować procedurę postępowania w razie podejrzenia zakażenia lub kontaktu z osobą zakażoną.

Trzeba dodać, że w okresie pandemii związkowcy wskazywali wielokrotnie, że oczekują większej aktywności od Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie poradnictwa. Chcą wiedzieć w szczegółach, jak mogą organizować pracę w okresie epidemii i jakie działania profilaktyczne mogą podejmować.

AD