Solidarność Wielkopolska - Zmiany w Statucie
Zmiany w Statucie
Wtorek 13 listopada 2018

KZD obok wyboru przewodniczącego, członków Komisji Krajowej i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz przyjęcia uchwały programowej przyjął też kilka istotnych zmian w Statucie. Najważniejszą wydaje się wydłużenie kadencji do 5 lat.

Delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów zadecydowali, że kadencja każdej władzy będzie trwać 5 lat. Terminy wyborów na daną kadencję dla władz poszczególnych szczebli określą uchwały Komisji Krajowej. W wyjątkowych przypadkach Komisja Krajowa lub właściwy zarząd regionu będzie mógł zdecydować o wydłużeniu lub skróceniu kadencji jednostkom przez siebie rejestrowanym, nie więcej jednak niż o cztery miesiące.

KZD zdecydował również o rozszerzeniu par. 35 Statutu o p. 6, który mówi, że w skład Komisji Krajowej wchodzą członkowie Prezydium KK, także w przypadku rezygnacji z funkcji przewodniczącego zarządu regionu, przewodniczących rad krajowych sekretariatów branżowych, przewodniczącego Rady Krajowego Sekretariatu Emerytów i Rencistów.

Krajowy Zjazd Delegatów przegłosował również zmiany w par. 37 Statutu. W myśl nowo przyjętego zapisu posiedzenia władzy stanowiącej zwoływane będą co najmniej 2 razy w kadencji.

KZD uchwalił również, że nie istnieje ograniczenie w pełnieniu funkcji delegata wchodzącego w skład władzy stanowiącej regionalnych i krajowych jednostek organizacyjnych Związku, wynikające z ograniczeń związanych z zajmowanymi stanowiskami w zakładzie pracy. Jak tłumaczyła podczas zjazdu Ewa Zydorek, zapis ten pozwala, aby na przykład dyrektor zakładu pracy mógł być delegatem na KZD. Dyrektor nie może być natomiast szefem zakładowych struktur związkowych.

Delegaci w czasie KZD zdecydowali również, że nieznacznie zmienia się brzmienie par. 48. Słowo „pozbawić” zmieniono na słowo „utracić”. Po zmianie par. 48 brzmi następująco: „Członek władzy wykonawczej lub kontrolnej, który utracił mandat delegata – członka władzy stanowiącej, która dokonała tego wyboru na daną funkcję, może pełnić tę funkcję do czasu podjęcia decyzji przez daną władzę stanowiącą o jego dalszym pełnieniu funkcji lub odwołaniu z pełnionej funkcji”.

KZD zdecydował również o wprowadzeniu do statutu przepisu, który pozwala na kandydowanie do władz podstawowej jednostki organizacyjnej związku oraz jej wewnętrznych jednostek organizacyjnych osobom, które są członkami „S” krócej niż 6 miesięcy. Musi na to wyrazić zgodę zarząd właściwego regionu. Decyzja zarządu jest ostateczna.

Zmieniło się również brzmienie par. 60 Statutu. Między innymi dopuszczono możliwość zdalnego głosowania przez dodanie do paragrafu ustępu 2 w następującym brzmieniu: „Dla władz wykonawczych i kontrolnych dopuszcza się możliwość głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zasady oraz sposób głosowania dla władz wykonawczych określa uchwała Komisji Krajowej, dla władz kontrolnych uchwała Krajowej Komisji Rewizyjnej. W przypadku głosowań przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość głosowanie tajne zarządza się na wniosek 1/10 uprawnionych do głosowania”.

Andrzej Berezowski

Za: „Tygodnik Solidarność” nr 24/2018