Solidarność Wielkopolska - Związek dla każdego
Związek dla każdego
Wtorek 10 kwietnia 2012

Polska musi zmienić przepisy dotyczące prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Międzynarodowa Organizacja Pracy orzekła, że mogą do nich należeć również samozatrudnieni i osoby na umowach cywilnoprawnych.

W skardze złożonej do MOP w sierpniu 2011 r. „Solidarność” zarzuciła polskiemu rządowi naruszanie międzynarodowych standardów pracy (Konwencji 87) przez ograniczenie prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych, tylko do wybranych kategorii osób, tj. pracowników.

Zgodnie z obowiązującym Kodeksem pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Tym samym prawa do organizowania pozbawieni są pracownicy zatrudnieni na umowy zlecenia, umowy o dzieło czy samozatrudnieni. Zdaniem „S” nie odzwierciedla to rzeczywistej sytuacji na krajowym rynku pracy, na którym osoby takie stanowią znaczny odsetek siły roboczej.

Stanowisko to podzieliła MOP, która w przesłanych do rządu rekomendacjach przypomina również, że ratyfikowana przez Polskę konwencja nr 98 chroni wszystkie osoby zatrudnione i ich przedstawicieli przed aktami dyskryminacji dążącymi do naruszenia wolności związkowej w dziedzinie pracy. Obowiązkiem rządu jest zapewnienie osobom zatrudnionym i ich przedstawicielom ochrony przed wszelkimi aktami dyskryminacji ze względu na przynależność związkową niezależnie od tego, czy osoby te mieszczą się w definicji pracowników przyjętej w Kodeksie pracy, czy też nie.

***

Katarzyna Zimmer-Drabczyk, kierownik Biura Eksperckiego Komisji Krajowej NSZZ „S”: - Taka opinia bardzo nas cieszy. Rekomendacje MOP wskazują, że polskie przepisy pomijają wynikające z konwencji MOP prawo osób samozatrudnionych oraz zleceniobiorców do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Takie właśnie rozumowanie znalazło zastosowanie w statucie naszego Związku.

b