Solidarność Wielkopolska - Zwrot pieniędzy za podręczniki szkolne
Zwrot pieniędzy za podręczniki szkolne
Poniedziałek 10 sierpnia 2015

Za niecały miesiąc wakacje się skończą, a wielu rodziców już się martwi, czy starczy im pieniędzy na wyposażenie dzieci do szkoły. Niewiele osób wie (może to działanie celowe), że znacznej części polskich rodzin przysługuje prawo od refundacji kosztów zakupu podręczników szkolnych. I to bez względu na osiągane dochody.

Rodzice dzieci w wieku szkolnym już od kilku lat mogą starać się o refundację kosztów zakupu podręczników szkolnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”. W tym roku na ten cel przeznaczono 51 mln zł. Pomimo uruchomienia programu instytucje rządowe nie przeprowadziły żadnej kampanii informacyjnej na ten temat.

Do tej pory z refundacji korzystali głównie rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz rodziny w trudnej sytuacji materialnej (spełniające kryterium dochodowe). Okazało się jednak, że skorzystanie z refundacji przysługuje również pozostałym rodzinom.

Dzięki wysiłkom Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców udało się ustalić, iż obowiązujące obecnie przepisy pozwalają na wnioskowanie o refundację również tzw. rodzinom wielodzietnym. A za taką rodzinę przepisy uznają każdą rodzinę, w której wychowuje się więcej niż dwójka dzieci.

Takie rodziny nie muszą składać zaświadczeń o dochodach ani przedkładać zaświadczeń o niepełnosprawności. Nie jest również wymagane, aby wszystkie dzieci były w wieku szkolnym. Wystarczy, że do szkoły uczęszcza jedno z nich.

Zwrot pieniędzy za podręczniki przysługuje każdemu dziecku oddzielnie. Wysokość refundacji przypadająca na jedno dziecko jest jednak limitowana do pewnych maksymalnych kwot: od 225 do 450 zł.

W celu uzyskania refundacji kosztów zakupu podręczników powinniśmy przedłożyć: dowód zakupu podręczników (paragon, faktura) lub oświadczenie o zakupie podręczników. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły.

Informacje o programie „Wyprawka szkolna” są bardzo słabo rozpowszechnione, w tym również wśród pracowników oświaty. W związku z tym bardzo często dochodzi do sytuacji, gdy szkoły odmawiają przyjęcia wniosków w sytuacji, gdy rodzina nie załączy zaświadczenia o dochodach. Takie działania ze strony dyrektorów szkół są jednak nieuprawnione i wynikają z niewiedzy na temat zasad refundacji. A ta – powtórzmy – przysługuje nie tylko rodzinom spełniającym kryterium dochodowe.

AD